Preasant Landscape by Khalil Ibrahim & Shafurdin Habib